Chú Đại Bi

Home Phật Giáo Chú Đại Bi

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 1)

Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 2)

2. Công Năng, Oai Lực của Thần Chú Đại Bi. Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 3)

3. Hình Trạng, Tướng Mạo của Đại Bi Thần Chú (Mười Đặc Tính của Đại Bi Tâm). Ta đang trì tụng Đại Bi Thần Chú. Vậy...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 5)

5. Thần Chú Đại Bi Một Con đường tắt đến Tịnh Độ Nói đến Thần Chú Đại Bi, nói đến tu tập Thiền định, ta không thể...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 4)

4. Vận Dụng Thần Chú Đại Bi Vào Thiền Định Như đã nói ở trên, muốn đạt đến cứu cánh giác ngộ không thể không...

Sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại...